İman

İmanın Şartları ( Esasları ) Nelerdir? Kaç Tanedir?

İmanın şartları
İmanın şartları

İmanın şartları dediğimizde dinimizin iman esaslarını anlatan ve ilmihal kitaplarında amentü olarak geçen ifadeler aklımıza gelir.

İmanın şartları demek yani iman tasdik etmek, doğrulamak, benimsemek ve kalben samimi olarak inanmak anlamına gelir. Kelime itibari ile âmene kelimesinin birinci tekil şahsı olan âmentü, “inandım” anlamına gelir.  Terim olarak ise iman hakikatlerini anlatmak için için kullanılır.

Amentü Duası

İmanın şartları olarak bilinen amentü şu şekildedir.

amentu duası - İmanın Şartları ( Esasları ) Nelerdir? Kaç Tanedir?
Amentü

Burada belirtilen esasların tamamı Kur’an’da çeşitli yerlerde geçmektedir. Örnek olarak Bakara suresi 177. ayet;  “…Asıl iyilik  Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere (elçilere)  iman…”  bu ayette imanın 5 esası geçmekle beraber Kadere iman ise Kamer suresi 52,53 ve 54. ayetlerde açık bir şekilde geçmektedir.

Abdullah bin ömer (Hz. Ömerin (r.a.) oğlu) dedi ki: Babam bana şu şekilde anlattı. Cibril hadisi olarak da bilinen rivayette bildirildiğine göre Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (asm)’ kalabalık bir cemaatin içinde gelerek ona sordu “İman nedir?”

Hz. Peygamber ise cevabenAllah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır. demiştir. (Müslim, imân 1)

Bahse konu ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzerine imanın şartlari dediğimizde esas ortaya çıkıyor.

1. Allah’ın bir ve var olduğuna inanmak

Allah (c.c)  bütün mahlukatı oktan var eden yaratandır. Bütün mahlukatı ayakta tutan kayyum, bilen alim ve nihayetsiz kudret sahibidir. Ezeli ve ebedidir yani başlangıcı ve sonu yoktur.  Kısacası Tevhid dediğimiz eşi, ortağı ve benzeri olmadığına iman etmek ve hiç bir şeyi ona ortak koşmamaktır.

2. Meleklere İman

Melekler nurani ve latif olarak yaratılmıştır. Bizim gibi yemez içmezler, yorulmazlar, usanmazlar, üremezler, daima Allah’a itaat ve ibadet üzere bulunan varlıklardır. Sayısını bilemediğimiz çeşit çeşit melekler vardır. Bazıları vazifeli bazıları ise her daim ibadet üzerinedirler. Hatta denilir ki her yağmur tanesini yer yüzüne bir melek indirir.

3. Kitaplara İman

Allah (c.c) insan oğlunu dünyaya gönderdikten sonra ne haliniz varsa görün dememiş, insanoğluna kendini bildirmek ve emir isteklerini bildirmek için peygamberler göndermiştir. Yine  vasıtasıyla kitaplar göndermiştir.

Bu kitaplarda Allah’ın emirleri, yasakları, va’d ve mükâfatları ve hükümleri ile pek çok konu  bulunmaktadır.  onlara ulaştırmıştır. İlk peygamberlere sahifeler (sayfalar) azim peygamberlere ise Hazret-i Musa (tevrat) , Hz.  Davut (zebur) , Hz. İsa (incil)  ile Hz.Muhammed’e (s.a.v) (kuran) kitaplar inzal olmuştur.

Bu kitaplar hepsi hak olmakla birlikte en son gelen Kuranı Kerim hükmünü sürdürmektedir.

4. Peygamberlere İman

Allah (c.c.) bizlere elçi olarak Peygamberler görevlendirmiş, onlar vasıtasıyla emir ve yasaklarını bize ulaştırmıştır. Nahl suresi 36. ayette “Muhakkak biz, her ümmet (millet) içinde; Allah’a kulluk edin tağuttan  (şeytandan) kaçının diye bir elçi (peygamber)gönderdik” demekle bu iman esasına işaret eder. Peygamberler her halleri ile örnek ve önder olmak  bizim gibidirler.

5. Ahiret Gününe İman

İnsan incelense dünya incelense görülür ki insan bu dünya için yaratılmamıştır.  Büyük bir kabiliyet ve ebede uzanan emelleri ve arzuları vardır. Diğer mahlukattan her yönü ile apayrıdır.

Böyle bir insan ölünce ölmez sadece yer değiştirir yani kabir hayatına geçer; kıyamet koptuğunda da kabirlerden kalkar ve böylelikle ahiret hayatı başlar.

Orada ise herkes dünyada yaptığı fillerin karşılığına göre Cennet veya Cehennem’deki yerini alır ve ebedi yeni bir yaşamın içine dahil olur. Kur’an-ı Kerim’de ahiret hayatını anlatan pek çok ayet vardır

6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak

Allah’ın insanların ileride işleyeceği iyi ve kötü şeyleri ezelden bilerek yazmasına “kader” zamanı gelince o mevcudu veya olayları yaratmasına da “kaza” denilmiştir. Evet kader  Allah’ın ilim sıfatının bir tecellisidir.  Ayetin ifadesi ile Allah, her şey için bir ölçü takdir etmiştir. (Talâk Suresi 3).

Kader asla cebri zorlayıcı değildir zira insanda cüzi irade vardır. İstediğini tercih eder. Kader dediğimiz şey Allah’ın ilmi ezelisi ile bizim tercihlerimizi görmesi ve yazmasıdır. Ve bir ilimdir kudret değildir.

Evet imanın şartları bunlar hepsi için ayrı ayrı uzun uzun izahlar yapılsa yeridir. Cenab-ı hakka bize iman nasip ettiği için hudutsuz şükürler olsun. Bu imanın şartlarını hakkını vererek yaşamayı nasip etsin. Amin Selam ve dua ile…

Peygamberlere iman konusunu buradan okuyabilirsiniz.


Leave a Response