Nasr Suresi ve Anlamı


0
Nasr Suresi
Nasr Suresi

Nasr suresi Medine döneminde inmiş olup 3 ayettir. Nasr kelime olarak yardım manasına gelir. Halk arasında izacaenesrullahi olarak da bilinir.

Nasr suresi Kurandaki sıralamada 110. İnzal (iniş) sırasına göre yüz 114. suredir. Bu surenin Veda haccı sırasında Mina’da inzal olduğu rivayet edilir. Surede Allah (c.c.) Hz. Peygamber’enasip ettiği ihsan ettiği zafer ve fetih sonrasında insanların grup grup (fevc fevc) İslama girmeleri anlatılmaktadır.

Nasr Suresi Arapça 

Nasr suresi

Nasr Suresi Türkçe okunuşu ve Meali

İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve fetih (zafer) geldiği zaman, Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga (bölük bölük) girdiklerini gördüğün zaman, Hemen Rabbini överek tesbih et  (O’nun mükemmelliğini ve münezzehiyetini an!) ve Ondan mağfiret (bağışlanma) dile. Çünkü O, tövbeleri çok (daima) kabul edendir.

Nasr Suresinin Anlamı

Bu surede ifade edilen Allah’ın yardımı, Mekke müşriklerine ve bütün düşmanlara karşı Allah’ın (c.c.) Hz. Peygamber’e her türlü yardım etmesi ve onu fetihle zafere ulaştırmasıdır. Başka bir ifade ile İslam dinin kemale ermesi ve son halini alması olarak da yorumlanmıştır.

Nasr suresi içinde geçen Fetih kelimesinin fetihlerin fethi (Razininin ifadesi) olan Mekke’nin fethi ve  Hz. Peygamber’e nasip olan bütün fetihler anlaşılmaktadır.  

Mekke’nin fethinden önce insanlar az sayıda birer ikişer olarak İslama giriyorlardı. Allah’ın bu yardımı ve fetihlerden sonra artık insanlar gruplar halinde çokça İslama girmeye başlamışlardır.

 Tarihlere göre Efendimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethedince artık Araplar “Hz. Muhammed (s.a.v.) Harem ehline karşı zafer kazanınca bundan sonra ona kimse karşı koyamaz” demişler ve savaş yapmadan İslama girmeye karar verdiler.

Heyetler gruplar halinde Arap Yarımadası’nın her tarafından Resûlullah (s.a.v.)’in huzuruna gelmişler ve ona bey‘at ederek İslama girmişlerdir. Öyle ki Allah Resûlü (s.a.v.) Veda Haccı’nı yapmış olduğunda bütün Arabistan tek bayrak altında birleşmiş ve hemen hemen  hiçbir müşrik kalmamıştı.

Hz. Ayşe (r.a.) validemiz rivayet ediyor. Resûlullah (s.a.s.) vefatından önce “Subhânekellâhümme ve bihamdike ve estağfiruke ve etubuileyk” yani “Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan mağfiret (rahmet) ister ve O’na tevbe ederim” cümlesini sık söylerdi.

Kendisine Ey Allah’ın Rasûlü!Busözleri sık sık söylüyorsunuz, bunun hikmeti nedir?” diye sordum. O (s.a.v.) “Allah ümmetimde bir alâmet (işaret)  göreceğimi haber vermişti. Bu işareti gördüğüm vakit bu tespihi çokça söy­lememi buyurdu.  Zira ben o alameti gördüm” dedi ve bana Nasr suresi okudu. (Buhari)

Hz. Peygamberin (s.a.v.) bu sureden  80 gün kadar sonra vefat ettiği bildiriliyor.

Nasr Suresinin Fazileti

Her Kim Nasr suresi okura, Mekke’nin fethinde Hz. Muhammed (s.a.v.) ile beraber olan kimselerin sevabı verilir. (Hadis-i şerif-Kâdı Beydavi Tefsiri)

Fahreddini Razi (r.a.) dedi ki: “İzacae (Nasr) suresi müminlerin suresidir. Mümin olan kişi bu sureyi okuduğu vakit Allah (c.c.) onun işlerini kolaylaştırır, düşmanlarına galip eder, maişet (geçim) sıkıntısı çektirmez ve tövbesini kabul ederek günahlarını affı mağfiret eder.

Alimler demişler ki: “Fetih suresini okumaya gücü yetmeyen bir kimse Nasr  (izacae) suresini okusun.”

Her muradın kabulü için 1000 defa Nasr suresi okunur.

Bu kısa sure mutlaka ezberlenmesi gereken surelerin başında gelmektedir. Zira kim zalime, düşmana karşı muhafaza olunmak isterse yapacağı şey bu sureyi ezberlemektir.

Hem ezber yapmak hafızayı güçlendirir. Hele ki böyle Allah kelamı olan mübarek kelimeleri ezberlemek hem maddi hem manevi olarak bize çok şeyler katacaktır. O zaman gelin Nasr suresi ezberleyelim.. Vesselam…


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir