Zebur Kime İnmiştir?


0
Zebur kime inmiştir

Zebur kime inmiştir? Zebur Nedir? İlahi kitaplardan olan Zebur hakkında bilinmesi gereken bütün bilgileri bu yazımızda bir araya getirdik.

Zebur kime inmiştir? sorusu ile başlayalım Hz. Davut Peygambere inmiş ve İslam dininin kutsal olarak kabul ettiği dört kitap arasında bulunmaktadır.

İlahi kitaplardan ilki olan Tevrat’tan sonra inzal (inmek) olup maalesef daha sonra tahrif edilmiş ve günümüzde orijinali dahi bulunmamaktadır.

Zebur Kime İnmiştir?

İlahi kitaplardan olan ve kitabı mukaddes içinde bulunan Zebur kitabı Hz. Davut peygambere (a.s.) Yüce Mevla’mız tarafından İsrail oğullarına hidayete ermeleri ve doğru yolu bulmaları indirilmiştir. Bu kutsal kitap daha çok o günkü Tevrat’ı  izah eden onunla amel etmeye çağıran ilahi kitap olup ayrı bir din olarak düşünmek doğru değildir.

Zebur Ne Anlama Gelir

Zebur kelimesinin kökeni yazmak manasında olan zebr mastarıdır. Zebur ismi genellikle hikmetli sözlerin bulunması, şer‘î hüküm içermeyen kitabı ve Davud peygambere indirilen kutsal kitabı ifade etmek noktasında kullanılmıştır. Bu kutsal kitap Mezmurlar ve Mezamir olarak da bilinir.

Zebur Hakkında Bilgiler

İlahi kitapların ikincisi olan Zebur Kur’an-ı Kerîm’in üç ayetinde geçmektedir. Bu ayetler Nisa suresi 163, İsra suresi 55 ve Enbiya suresi 105. ayetidir.

Allah Teala Nisa suresi 163. ayette şöyle buyurmaktadır. “Nuh’a, O’ndan sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, İsa ya, Eyüp’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahy eylediğimiz ve Davud’a Zebur verdiğimiz gibi (Habibim) şüphesiz sana da vahyettik biz”

İsra suresi 55. ayette “…. Ant olsun ki, biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davud’a da Zebur verdik”

Son olarak Enbiya suresi 105 ayetinde “Ant olsun, Tevrat’tan sonra Zebur’da da yazmışızdır ki, arza ancak salih kullarım mirasçı olur” buyurmaktadır.

Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere dört ilahi kitaptan birisi olan Zebur’un Hz. Davud (a.s)’a indirildiği bildirilmekte son ayette ise Zebur’un Tevrat’tan sonra nazil olduğunu bildirilmiştir. Hem  Hz. Peygamber (s.a.v) de ehl-i kitaptan bir fırkanın Zebur olduğunu beyan etmiştir. (Buhari)

Kitaplara iman iman şartlarından olup bir Müslümanın Kuran ile birlikte diğer ilâhî kitaplar ve Zebur’a da inanmasını şart koşar. Bununla birlikte bugün eldeki mevcut Zebur’un tahrife uğradığını da unutmamak gerekir.

Zebur İbranca idi ve İbrânî-Ârâmî alfabesiyle yazılmıştı. Hristiyanlığın yayılmasından ile Latinceye çevrilmiştir. Günümüzde hem orijinal bir Zebur nüshasının varlığından hem ona tabi bir milletten bahsetmek imkanı yoktur.

Bunula beraber bugün şiir halinden olan Zebur’dan Yahudiler ve Hristiyanlar ibadet ve ayinlerinde dua etmek niyetiyle ilahiler okumaktadırlar. Hususen Hristiyanlar ayinlerinde Mezmur’dan seçilmiş parçalar okurlar.

Zebur Ne Anlatır

Hz. Davud’a verilmiş olan Zebur’da içinde O’nun Allah’a yakarışları ve ilâhîleri bulunmaktadır. Asıl metni İbranicedir. Doğruluğu bırakan, ahlaki kuralları tanımayan, kötülük ve günah içinde bulunan Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için inmiştir.

Bilindiğimiz üzere Zebur geldiği vakit müstakil bir şeriat olarak gelmemiş ve Hz. Davud peygamber Hz. Musa’nın şeriatı ile amel etmiştir.

Bu yazımızda Zebur kime inmiştir ve Zebur’dan  bilgiler yazdık. Kuran Nedir  isimli makalemizi de okuyabilirsiniz. Müstefit olmanız duasıyla Allah’a emanet olunuz.

 

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir