Peygamberimizin hayat kronojisi


1
1 Beğeni
Peygamberimizin hayat
Peygamberimizin hayat kronolojisi

Peygamberimizin hayat kronojisi her Müslümanın bilmesi gereken bir husustur. Zira insanlar için rahmet olarak gönderilen bu zatı (sav) tanımak bilmek bir vazifedir.

Şüphesiz Allah Resulü’nün (sav) yaşamış olduğu hayatın her anından alacağımız pek çok dersler vardır. İşte bu yazımızda işleyeceğimiz Peygamberimizin hayat kronojisi ile o rahmet peygamberinin hayatı kare kare gözümüzde canlanacak inşallah.

Peygamberimizin Hayat Kronojisi

571– Fil Olayı: Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı lakin beklemediği bir şekilde ebabil kuşlarının saldırısı karşısında hezimete uğradı.

20 Nisan 571– Rebiülevvel ayının 12’nci gecesi rahmet peygamberi Hz. Muhammed (sav) dünyayı şereflendirdi.

575– Süt annesi olan Halime’nin yanında 4 yıl kalmış ve annesi Hz. Amine’ye dönmesi

576– Hazreti Peygamberin annesi Amine ve onlara hizmet eden Ümmü Eymen ile beraber Medine’ye babasının mezarını ziyaret etmesi ile dönüşte Ebva’da annesinin vefat etmesi ve Sonrasından dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına almıştır.

579– Dedesi Abdülmuttalib’in ahirete göç etti. Efendimiz artık amcası Ebu Talib’in yanında ve himayesinde kalmaya başladı

583– Amcası Ebu Talib ile birlikte ticaret için kervanla Şam’a gitti. Busrada Rahip Bahira adında bir rahip Allah Resulü’nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetmesi

590– Kureyş-Hevâzîn arasında 4 yıl devan eden Ficar harbinde tarafsız kalması ve sonucunda  Hilfu’l-Füdul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etmesi ki Hz. Peygamberimizin hayat boyunca bununla hep iftihar etmiştir.

591– Ticaret ile uğraşmaya başladı

596– Ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz ile evlendi. Hz. Hatice’den 2 erkek, 4 kız evladı olmuştur. İsimleri sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu olmuştur.

605– Kâbe’nin yeniden imar edilmek istenmesi esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı gidermiştir.

Peygamberimizin Hayat Kronolojisi; Peygamberlik Hayatı

610– Hira mağarasında bir Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde ilk vahyin gelmesiyle peygamber olması. Akabinde en yakınlarını İslâm’a davet etmesi. İlk Müslümanlar Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in olmuştur. O yıl kızı Hz. Fatma’nın doğumu.

613– 3 yıl gizli davetten sonra safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yapması. Yakın akrabalarına tebliğ etmek için yemekler verdi. O yıl Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı.

615– Müşriklerin ağır işkence ve baskıları nedeniyle Hz. Osman öncülüğündeki 14 Müslümanın Habeşistan’a hicret etmesi. Aynı yıl Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman oldu.

616– Habeşistan’a ikinci hicret yapıldı. 18 hanım olmak üzere toplam 101 kişi Hz. Cafer İbn Ebi Talib liderliğinde Habeşistan’a gitti. O zamanlar daha Müslüman olmayan Amr İbn As Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna etmek istedi lakin başarılı olamadı. 

617– Kureyş önde gelenlerinden yaklaşık 40 kişi Ebû Cehil’in liderliğinde toplandılar. Müslümanlar ile alış-veriş yapılmasını, kız alıp verilmesini, görüşüp buluşulmasını, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkinin kesilmesine karar verdiler.

Aldıkları bu boykot kararını bir ahitname şeklinde yazıp mühürlemişler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Amaçları Müslümanları bezdirip Hz. Peygamber’in kendilerine teslim olması idi. Böylece Müslümanlara karşı 3 yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.

619– 3 yıl süren boykot sona erdi. Aynı yıl Efendimiz’in (sav) oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti. Onların arkasından amcası Ebu Talib öldü ve ondan sonrada Hz. Hatice validemiz irtihal etti.

620– Hz. Peygamberimiz (sav)’in İslâm’a davet için Taif’e gitmiş ama ağır hakaretlere uğraması sonrasında Mut’im bin Adiy himâyesinde tekrar Mekke’ye dönmesi.

Miraç Mucizesi

Peygamberimizin kronolojik621– Peygamberimizin hayat kronolojisinde önemli bir yere sahip isra ve Miraç hadiseleri yaşanmış ve Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırmıştır. Beş vakit namaz farz kılındı.

Aynı yıl 1. Akabe biatı gerçekleşti ve Medineli 12 Müslüman Akabe Tepesi’nde  Allah Resulü’ne biat etti. Peygamberimiz (sav) Medine’ye İslam’ı tebliğ etmesi için Hz. Mus’ab b. Umeyr’i vazifelendirdi.

622– Bu yıl 2. Akabe Biatı yapıldı. Peygamberimiz (sav) geçen yıl Medinelilere İslâm’ı tebliğ için gönderdiği Mus’ab b. Umeyr’in gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle (sav) gizlice buluştu ve O’nu Medineye davet ettiler.

Müslümanlar ve sonrasında da Efendimiz (sav) Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Kuba mescidi inşa edilerek ilk ezan okundu. Böylece Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.

Hz. Peygamberin Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.

Medine Dönemi

Peygamberimizin hayat kronolojisine Medine dönemi ile devam ediyoruz.

623– Medinei münevverde Mescid-i Nebevînin ve Hane-i Saadet’in yedi ayda inşa edilmesi.

Kıblenin Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’dan Kâbe-i Muazzama’ya çevrilmesi.

Medine Şehir (site) Devleti’nin kurulması ve başına Allah Rasûlünün geçmesi. (Bu devlet ile ezilen horlanan Müslümanlar bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Bundan önce Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yalnızca bir peygamber iken şimdi ise hem peygamber hem de bir devlet başkanı olmuştu).

624– Mekkeli müşrikler ile Bedir Savaşı yapıldı ve bu savaştan Müslümanlar şanlı bir zafer ile döndü.

Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidilmiş ve Medine’den çıkarılmıştır.

Ramazan orucu farz kılındınve ilk bayram namazı kılındı. Zekat farz oldu.

Allah Resulü’nün (sav) kızı Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali efendimiz ile Hz. Fatıma evlendi. Aynı yıl İlk kurban bayram namazı da kılınmıştır.

625– Ebû Süfyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Uhud muharebesi yapıldı ve bu savaşta Hz. Hamza şehit oldu.

Ramazan ayında Hz. Hasan doğarken şaban ayında ise Hz. Hüseyin doğmuştur. Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa Peygamberimizin hayat arkadaşı olarak onun ile evlendi.

 Beni Nadir Gazvesi yapılmış ile şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.

626– Dumetü’l Cendel Gazvesi yapılmış ve Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtılmıştır.

Peygamberimiz (asv)’in Ümmü Seleme ile evlenmesi.

Savaşlar

627– Hendek Savaşı yapılmıştır. Müşriklerin saldırısını kolayca önlemek için Efendimiz’in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle bu savaşa Hendek savaşı adı verilmiş. Aynı zamanda bu savaşa Ahzab savaşı da denir. Savaş sonucunda müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

628– Rıdvan biatı yapıldı. Kabe ziyareti için yola çıkılmış ve Mekke’ye elçi olarak Hz. Osman gönderilmiştir. Hz. Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz (sav) sahabilerinden müşriklerle çarpışma konusunda biat aldı.

Rıdvan biatı haberini alan müşrikler, Hz. Osman’ı serbest bıraktılar. Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda karar alarak, Efendimiz’e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler.

Hz. Peygamber (sav) görünüşte aleyhte gibi görünse de daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul ederek müşriklerle Hudeybiye barışını imzaladı.

Hayber’in Fethedilmesi ve bu savaşta Hz. Ali’nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi ile Yahudilerin baş savaşçısı Merhab’ı bir hamlede yere sermesi

Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed (asv)’i zehirli keçi eti ile zehirleme girişimi.

Peygamberimiz (asv)’in Hz. Safiyye ile evlenmesi.

629–  Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As’ın Müslüman olması

 Mute Harbi yapılması ve İslam sancaktarı olan Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın arka arkaya şehit olmaları. Bu savaşta Halid bin Velid’in askerî dehası sayesinde 3000 kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun çok zayiat vermeden geri çekilmesi.

Dönemin hükümdarlarına İslam’a girmeleri için mektup gönderildi.

Mekke’nin Fethi

630– Kâbe’nin putlardan temizlenerek Mekke’nin Fethedilmiş böylece Peygamberimizin hayat kronolojisinde önemli bir gelişme olarak yerini almıştır.

Sakif ve Havazin kabileleri ile Huneyn savaşın yapıldı ve Müslümanlar galip geldi.

Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Bizans ordusu her ne kadar savaş hazırlıkları yapsa da savaşa cesaret edemedikleri için geri döndüler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası haline gelen Mescid-i Dırar’ın yıktırılması.

Taif’in muhasarası yapıldı ve putlar Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkıldı.

Kasîde-i Bürde şairi Kâ’b bin Züheyr’in Peygamberimiz (asv)’in huzuruna gelmesi ve “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması. Sonrasında “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini ifade edince Efendimiz (asv)’in çok memnun olması ve ona Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.

 Hz. Peygamberin kızı Hz. Zeyneb’in vefat etmesi Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğması.

631– Hz. Ebubekir’in hac emirliği yapması

Veda

632– Efendimiz veda haccını yaptı ve rahatsızlandı, arkasından 8 Haziran’da vefat etti.

Bu yazımızda Peygamberimizin hayat kronolojisini yazdık inşallah..

Selamımız, duamız ve salavatımız O’nadır (sav) Rabbim bizi şefaatinden ayırmasın. (Amin)

Konu ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=NgfUqsc-Koc

Peygamberimizin fiziksel özellikleri nasıldır? makalemizi okuyabilirsiniz?


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1
1 Beğeni
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir