Kısa Namaz Sureleri ve Anlamları

Namaz kılınırken okunan surelere “Namaz Sureleri” denilse de bu tanım ilmi bir tanımlama değildir. Dinimizde zorluk yoktur, bunun yerine kolaylık vardır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan son 10 sure kısa ve ezberlenmesi kolay olduğundan “Namaz Sureleri” olarak anılmaktadır. Bu sebeple namazda bu sureler daha çok okunmaktadır. İlla bu sureler namazda okunacak diye bir zorunluluk olmadığı gibi Kur’an-k Kerim’de yer alan her sure, her ayet namaz kılınırken okunabilir.

Namazda Okunan Kısa Sureler ve Türkçe Anlamları

1- Fatiha Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.  Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

2- Fil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

3- Kureyş Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.  Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’in emniyetini sağladığı, Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, Bu evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

4- Maun Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). Şu namaz kılanların vay haline! Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

5- Kevser Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

6- Karifun Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abettum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

7- Nasr Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

8- Tebbet Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) (O) alevli bir ateşe girecektir. Karısı da, odun hamalı (ve), Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

9- İhlas Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

10- Felak Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

11- Nas Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

12- Ayetel Kürsi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.

O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir